• English
  • فارسی

مطالعات بازنگری ساماندهی بندرگاه دیلم

جزئیات

کارفرما

نوع پروژه

شرح

بندر دیلم از جمله بنادر کوچک و قدیمی استان بوشهر است. این بندر از دیرباز در سواحل خلیج فارس شکل گرفته و بدلیل احراز شرایط جغرافیایی خاص منطقه، از رشد نسبتا مناسبی برخوردار بوده است. مشخصه های اصلی جایگاه این بندر، کم عمقی سواحل آن و چرخش خط ساحلی بندر از منطقه شمالی بندرگاه تا راس بهرگان تا حد تقریبی 180 درجه می باشد. دو مشخصه فوق باعث شده است تا امواج مرتفع قادر به نفوذ به محدوده بندرگاه نباشند. این امر دلیل اصلی رشد نسبی بندرگاه تا رسیدن به شکل فعلی آن می باشد.

کاهش فعالیت های نزدیک ترین بندر مجاور بندرگاه دیلم به دلیل معضل رسوبگذاری در دهانه بندرگاه و اختلال در عبور و مرور ایمن شناورها به این بندرگاه، شمار بهره برداران از بندر دیلم را افزایش داده است.

جمع موارد فوق و علاوه بر آن عدم برنامه ریزی مناسب جهت نگهداری مسیر دسترسی به بندرگاه و پهلوگیری شناورها، پایه و اساس مشکلات امروز بندر دیلم می باشد. در این پروژه به بازنگری مطالعات انجام شده در خصوص ساماندهی بندر دیلم که توسط مشاورین دیگر انجام شده، پرداخته شده است. به طور کلی این پروژه به دو بخش اساسی زیر تقسیم می شود:

بازنگری مطالعات رسوب
تطبیق نقشه های اجرایی با سازه های اجرا شده

البته زیربخش های فرعی دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفته اند که شامل تحلیل کاربردی مطالعات رسوب و مورفولوژی، ارائه جانمایی بندر، طراحی مقاطع جتی های محافظ دهانه و تلفیق و متره و برآورد طرح می باشد.

در نهایت این مهندسین مشاور نظرات کارشناسی خود را در مورد گزارشات قبلی ارائه نموده است و بر لزوم تدقیق مطالعات در زمینه مدلینگ و اطلاعات میدانی مناسب برای جلوگیری از هزینه های اضافی بعدی، تاکید کرده است.