• English
  • فارسی

نرم افزار FLAC3D

این نرم افزار جهت آنالیز سه بعدی پیشرفته محیط های پیوسته مانند سنگ ، خاک و طراحی سازه های نگهدارنده استفاده می گردد. این نرم افزار بصورت یک ابزار عمومی درمهندسی ژئوتکنیک , سازه و معدن کاربرد دارد و می توان بوسیله آن دامنه وسیعی از مسائل مهندسی را بررسی نمود. به علت ساختار ویژ تفاضل محدود ویژه نرم افزار ، ابزار مناسبی جهت بررسی مسائل ژئو تکنیک به ویژه فعالیتهای چند مرحله ای مانند حفاری مرحله به مرحله ، تنش و کرنشهای بزرگ ، رفتار غیر خطی مواد می باشد.

 

        

Tools Category: