• English
  • فارسی

مديريت پروژه

نرم افزار هاي مديريت و كنترل پروژه

براي كنترل و مديريت پروژه ها از دو نرم افزار:

Microsoft Project Manager

Primavera

استفاده مي شود. هر دو برنامه فوق از مفهوم روش مسير بحراني (CPM) براي مديريت پروژ ه ها استفاده مي كنند و توانايي نمايش فعاليت هاي پروژه را به صورت نمودار ميله اي ( Grant Chart ) و يا نمودار پرت ( Pert Chart ) دارا مي باشند. از نرم افزار Primavera بيشتر براي پروژه هاي مربوط به صنايع نفت و پتروشيمي استفاده مي شود.

توانايي هاي اين برنامه ها در كنترل و مديريت پروژه عبارتند از:

پيدا كردن مسير و فعاليت هاي بحراني پروژه

فارسی